Who we are


เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทฯ ชั้นนำในการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

What we do


เอทานอล และ ไบโอแก๊ส

อ่านต่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน


บริษัทได้วางนโยบายและจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็น การยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความมีสุขภาพที่ดีของชุมชน ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน